Đang truy cập: 22
Trong ngày: 382
Trong tuần: 1101
Lượt truy cập: 6393069

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 15378

30-07-2019 09:32

 


CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

    

- Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 háng 6 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường trung cấp, trường cao đẳng. Xem chi tiết

- Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Xem chi tiết

- Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 2. Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, , trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Xem chi tiết

- Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Xem chi tiết

- Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Xem chi tiết

- Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Xem chi tiết

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Xem chi tiết

- Thông tư 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Xem chi tiết

- Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Xem chi tiêt

- Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục . Xem chi tiết

- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019. Xem chi tiết

- Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ. Xem chi tiết

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 20113 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Xem chi tiết

- Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020. Xem chi tiết

- Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Xem chi tiết

- Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 03 tháng 06 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên. Xem chi tiết

- Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên. Xem chi tiết

- Văn bản số 186/NHCS-KT ngày 23/01/2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH  về giảm lãi cho vay HSSV đối với trường hợp trả nợ trước hạn. Xem chi tiết

- Văn bản số 1883/NHCS-TD ngày 10/7/2008 của Tổng Giám đốc NHCSXH  về  việc ban hành Giấy cam kết trả nợ vay và  thay Giấy xác nhận. Xem chi tiết

- Quyết định số 1344/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với HSSV. Xem chi tiết

- Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH về Ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH. Xem chi tiết

- Quyết định 750/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh lãi suất cho vay (0,55%/tháng). Xem chi tiết

- Quyết định số 09/2016/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV Y khoa sau khi đã tốt nghiệp. Xem chi tiết

- Văn bản số 1221/NHCS-KT ngày 19/5/2009 về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH. Xem chi tiết

- Văn bản số 1964/NHCS-TDSV ngày 15/7/2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH về một số nội dung bổ sung và chấn chỉnh cho vay HSSV năm học 2009 - 2010. Xem chi tiết

- Công văn số 320/NHCS-KHNV ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre về chính sách tín dụng học sinh, sinh viên theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg. Xem chi tiết

- Thông tư Liên lịch số 175/2011/TTLT-BQP – BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Xem chi tiết

- Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT- BQP – BGDĐT ngày 22 tháng 1 năm 2013 của Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên lịch số 175/2011/TTLT-BQP – BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Xem chi tiết

- Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên. Xem chi tiết

- Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp. Xem chi tiết

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp. Xem chi tiết

- Quyết định 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025. Xem chi tiết

- Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Xem chi tiết

- Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020". Xem chi tiết  

- Thông tư số 33/2019/TT-BLĐTBXH Quy định về tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Xem chi tiết

- Thông tư số 38/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Xem chi tiết

 - Nghị định số 110/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đạt giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Xem chi tiết

 - Cẩm nang chính sách 3.0 dành cho người học Giáo dục nghề nghiệp, tổng hợp tất cả các chế độ chính sách mà người học có thể được hưởng đối với khối Giáo dục nghề nghiệp. Xem chi tiết

 - Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Xem chi tiết

- Thông báo về việc triển khai cho vay học sinh sinh viên theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Xem chi tiết

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre