Đang truy cập: 483
Trong ngày: 500
Trong tuần: 500
Lượt truy cập: 5920646

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Tìm kiếm

Lượt xem: 16770

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

Lãnh đạo phòng:

Họ và tênChức vụTrình độ
Đặng Thu LệQ.Trưởng phòngThạc sĩ
Phan Nguyễn Hải Đăng
P.Trưởng phòngThạc sĩ
Phan Văn MẫnP.Trưởng phòngThạc sĩ

 

* Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, bộ máy, nhân sự, bao gồm: Quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBVC, kiện toàn tổ chức bộ máy; đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CBVC; quy định chế độ làm việc của CBVC; quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác người học và tổ chức thực hiện công tác quản lý người học theo quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của Trường.

* Nhiệm vụ

- Tham mưu về công tác xây dựng tổ chức, bộ máy và nhân sự điều hành hoạt động của Trường.

- Thực hiện công tác cán bộ bao gồm tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, nghỉ việc, nghỉ hưu, kỷ luật, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CBVC.

- Quản lý và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, các khoản phụ cấp khác và các khoản đóng góp theo quy định.

- Thực hiện công tác đánh giá, xếp loại CBVC hằng  năm theo quy định.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch của CBVC trong trường, bổ sung lý lịch hằng năm, thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng CBVC theo quy định.

- Thực hiện việc báo cáo thống kê số liệu cho các cơ quan chức năng theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

- Cấp các loại giấy tờ trong phạm vi đã được quy định cho CBVC khi có yêu cầu như: giấy xác nhận CBVC, giấy nghỉ phép, xác nhận lý lịch, xác nhận quá trình công tác,....

- Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người học;

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật. Hướng dẫn người học chấp hành pháp luật, quy định, quy chế.

 - Hỗ trợ phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho người học ra trường.

- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của người học; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học; hội thi văn hóa, hội diễn văn nghệ, hội thao; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của người học; thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật người học.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến người học.

- Phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến CBVC và người học.

- Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho người học. Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại giữa người học và Hiệu trưởng.

- Phối hợp Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường tổ chức cho người học tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, xung kích, tình nguyện.

- Tạo điều kiện, giúp đỡ người học phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các tổ chức đoàn thể trong Trường.

- Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn trong người học.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong người học; phối hợp với công an và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vụ việc liên quan đến người học trong và ngoài Trường.

- Phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương trong việc quản lý người học ở ngoại trú; phối hợp bộ phận quản lý khu nội trú quản lý người học ở khu nội trú.

* Các văn bản chế độ chính sách dành cho người học

Xem chi tiết các văn bản chế độ chính sách dành cho người học

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT

Địa chỉ:

  • CS1: 400/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre
  • CS2: 78 Đoàn Hoàng Minh, phường 6, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3 822 294

Copyright © by Trường Cao đẳng Bến Tre